Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy medzi Shepherd HK Limited so sídlom 903 Dannies Hse, 20 Luard Rd, Wan Chai Hong Kong (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý je prevádzkovateľom internetovej stránky www.minutky.sk a zadávateľom inzercie (ďalej len „zadávateľ“), ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie na internetovej stránke.  Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

2.Zadávateľ je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamný priestor/reklamu (napr. reklamný banner, inzercia, PR články a pod.) na internetovej stránke www.minutky.sk (ďalej len „internetová stránka“).

Článok II
Zadávanie reklamy
1.Zadať reklamu je možné osobne, písomne, online formulára alebo prostredníctvom e-mailu. Reklama bude prijatá a uverejnená až po uhradení platby za danú reklamu.Každá reklama musí spĺňať minimálne požiadavky: názov reklamy, určenie subjektu, pre koho je reklama realizovaná (v prípade reklamnej agentúry je nutné určiť fakturačné údaje agentúry, ale i označenie klienta, pre ktorého je reklama priamo realizovaná, obchodné meno a IČO), termín realizácie reklamy, reklamná pozícia, kompletné podklady reklamy, forma reklamy alebo jej popis, časová špecifikácia (počet opakovaní, obdobie, atď) a reklamné produkty. Zadávanie reklamy nie je pre zadávateľa záväzné! Bez záväznej objednávky zadaná reklama prepadá po 3 dňoch od zadania. Odoslaním objednávky zadávateľ súhlasí s obchodnými podmienkami a cenníkom uverejneným na internetovej stránke. Reklama sa zverejní až po jeho kontrole a uhradení faktúry, ktorá bude zaslaná na zadané identifikačné údaje.

2.Objednávka je záväzná až po tom, kedy ju prevádzkovateľ písomne, telefonicky, osobne alebo emailom zadávateľovi potvrdí. Prevádzkovateľ zadávateľovi objednávku potvrdí obvykle v lehote 3 pracovných dní.
3. Zadávateľ  zodpovedá za obsahovú stránku reklamy a zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, reklamu ako aj iných právnych predpisov. Zadávateľ  sa          zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi prípadnú škodu, ktorá prevádzkovateľovi vznikla v súvislosti s alebo ako následok porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä z oblasti hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov. V prípade, že zadávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú inzerciu na použitie, prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú stránku a kvalitu textového a grafického zobrazenia reklamy, ako aj za iné chyby vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uverejniť plošnú reklamu až po záväznom potvrdení objednávky.
4.Predmet objednávky sa môže meniť  čo do rozsahu jeho rozšírením alebo zúžením.   V prípade rozšírenia predmetu objednávky – doobjednaní – sa postupuje obdobne podľa tohto článku  tejto zmluvy. Po písomnom potvrdení zo strany prevádzkovateľa sa doobjednanie, ako súčasť pôvodnej objednávky, stáva záväzným.
5.Ak nie je písomne výslovne dohodnutý termín uverejnenia reklamy, prevádzkovateľ uverejní reklamu v najbližšom možnom termíne ním určenom v závislosti od kapacitných možností             daného média.

Článok III Odmietnutie inzercie
Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo nezverejniť inzerciu, a to z nasledovných dôvodov:
1.technické prerušenie prevádzky,
2.vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy,
3.vis maior,
4.omeškanie s platením vystavenej a splatnej faktúry, a to aj zálohovej faktúry, o viac ako 7 kalendárnych dní,
5.rozpor so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR,
6.je v rozpore s technickými požiadavkami
V prípade, že objednávka nie je úplná, alebo objednaná inzercia nevyhovuje čo do rozsahu, veľkosti alebo formy inzercie možnostiam prevádzkovateľa, alebo dodané inzertné podklady nespĺňajú požadované technické parametre, vráti prevádzkovateľ objednávku zadávateľovi s odôvodnením a požiada ho o doplnenie chýbajúcich potrebných údajov alebo o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy. Ak zadávateľ v čase stanovenom na doplnenie inzertné podklady nedoplní, prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia:
-zverejnenie reklamy odmietnuť. Prevádzkovateľ má nárok na náhradu nákladov za úkony, ktoré už boli vykonané, alebo
-reklamu objednanú zadávateľom zverejniť, pričom prevádzkovateľ nezodpovedá za možné chyby inzercie vzniknuté v dôsledku nedoplnenia chybných inzertných podkladov.

Článok IV
Chybná inzercia a reklamácia
-Zadávateľ je oprávnený reklamovať chybne alebo neúplne realizovanú objednávku inzercie najneskôr do 14 dní odo dňa jej uverejnenia, a to výhradne písomnou formou. Reklamácie uplatňované po uplynutí danej lehoty nebudú prevádzkovateľom akceptované.

Pokiaľ je za chybnú realizáciu objednávky zodpovedná vyššia moc, reklamácia objednávky nebude uznaná.V prípade opakovaných reklám je zadávateľ povinný si ihneď skontrolovať ich             správnosť a úplnosť. Prevádzkovateľ neuzná nárok na bezplatné zverejnenie reklamy v prípade, že sa pri opakovaní objavila rovnaká chyba, a pritom táto chyba nebola ihneď po uverejnení         reklamy oznámená prevádzkovateľovi.
-V prípade uznania oprávnenosti reklamácie prevádzkovateľom má zadávateľ nárok na opakovanú bezplatnú realizáciu tej časti objednávky, ktorá nebola v riadnom termíne  realizovaná tak, ako bolo dojednané. V prípade, že to nie je možné, prevádzkovateľ zníži pri vystavovaní faktúry konečnú sumu o hodnotu chybne uverejnenej reklamy. V prípade, že zadávateľ zaplatil vopred, prevádzkovateľ vráti zadávateľovi sumu zodpovedajúcu hodnote chybne uverejneného inzerátu.
-Prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán
-Práva a povinnosti zadávateľa:

a) zadávateľ zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť, ako aj za jednoznačné, zrozumiteľné a správne označenie všetkých podkladov nevyhnutných pre riadne uverejnenie reklamy (text, hotový inzerát, farebný nátlačok, banner, vkladaná inzercia alebo iný podklad) v zmysle požiadaviek stanovených v cenníkoch a technických podmienkach reklamy, či iných obvykle vyžadovaných podmienok prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je povinný tieto podklady po uverejnení reklamy uchovávať alebo ich vrátiť zadávateľovi.
b) zadávateľ je povinný priebežne kontrolovať aktuálnosť uverejnenej reklamy a jeho súlad s právnymi predpismi
c) zadávateľ je plne zodpovedný za obsah inzercie. Zadávateľ sa zaväzuje, že reklama odovzdaná prevádzkovateľovi na zverejnenie nebude v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku a že šírením reklamy nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä, ale nielen právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke) a nebudú ani porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci inzercie, a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania podkladov reklamy zadávateľom uspokojené. Zadávateľ sa zaväzuje, že ak prevádzkovateľovi vznikne v následku šírenia inzercie škoda, túto škodu v plnej výške nahradí. Škodou sa rozumie i náklad súdneho či rozhodcovského konania, vrátene nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.
d) zadávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že ak prevádzkovateľ uverejní reklamu dodanú zadávateľom a súčasne bude prevádzkovateľovi uložená zo strany orgánu štátu akákoľvek peňažná resp. nepeňažná sankcia, či akékoľvek opatrenie majúce túto povahu, sankcia bude obojstranne považovaná za škodu spôsobenú zadávateľom prevádzkovateľovi. Zadávateľ sa zaväzuje túto škodu uhradiť po doručení výzvy na jej úhradu. V prípade uloženia sankcie resp. opatrenia majúceho nepeňažnú povahu sa zadávateľ zaväzuje prevádzkovateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré bude prevádzkovateľ povinný vynaložiť, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.
e) zadávateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ iba zaisťuje technické šírenie reklamy zadávateľa
f) zadávateľ je povinný dodať prevádzkovateľovi najneskôr do 5 pracovných dní pred termínom spustenia reklamy všetky reklamné podklady, ktoré majú byť prezentované. Zadávateľ nesie plnú zodpovednosť za riadne a včasné dodanie reklamných podkladov.
-Práva a povinnosti prevádzkovateľa:
a) prevádzkovateľ si v prípade záväznej objednávky vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť a/alebo zrušiť zverejnenie reklamy, pokiaľ je zadaná reklama v rozpore s technickými požiadavkami alebo reklamné podklady nie sú v súlade s obchodnými podmienkami alebo je reklama v rozpore s dobrými mravmi a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
-v prípade odmietnutia, pozastavenia a/alebo zrušenia reklamy, je prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti informovať zadávateľa bez zbytočného odkladu. V takomto prípade má prevádzkovateľ nárok na úhradu čiastky zodpovedajúcu hodnote reálnemu rozsahu zverejnenej reklamy.

Článok VI
Odplata a platobný styk
-Prevádzkovateľ má nárok na platbu za realizáciu objednávky v súlade s objednávkou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj platným cenníkom.

-Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak prevádzkovateľ zašle zadávateľovi faktúru ihneď po uverejnení inzerátu spravidla do 14 dní po uverejnení.
-Platby za realizáciu objednávok budú uskutočňované vopred alebo na základe faktúr vystavených prevádzkovateľom v lehote splatnosti, uvedenej na faktúre prevodu, na účet prevádzkovateľa vedený v peňažnom ústave.
-Spolu s faktúrou zašle prevádzkovateľ zadávateľovi tiež doklad o uverejnení reklamy, alebo prílohy. Pokiaľ to nie je možné, prevádzkovateľ na základe žiadosti zadávateľa vystaví potvrdenie o uverejnení reklamy.
-Agentúrna zľava je možná len na základe vopred podpísanej zmluvy.
-V prípade, že zadávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky, prevádzkovateľ má právo objednávku nesplniť, prípadne ďalšiu objednávku odmietnuť.
-V prípade, že zadávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky je prevádzkovateľ oprávnený zverejniť údaje o zadávateľovi vo svojom zozname neplatičov.
-V prípade omeškania zadávateľa s vykonaním úhrady je dohodnutý denný úrok z omeškania vo výške jednej desatiny percenta (0,1 %) z dlžnej sumy.
-Ceny uvedené v cenníku internetovej stránky sú konečné, nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
-Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanoviť pre zvláštne alebo mimoriadne reklamy iné ceny, ako sú uvedené v platnom cenníku.
-Cenník reklamy zohľadňuje pozíciu umiestnenia jednotlivých reklamných formátov (resp. bannerov)  na webovej stránke a pomer tzv. viditeľných impresií (resp. zobrazení) reklamných formátov (resp. bannerov), k celkovému počtu merateľných zobrazení reklamných formátov (resp. bannerov).

Článok VII Ochrana osobných údajov
-V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „Zákon“) týmto všetkých zadávateľov – fyzické osoby, ktorí poskytnú prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, prevádzkovateľ informuje o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach:

1.Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) Zákona.
2.Právnym základom spracúvania osobných údajov zadávateľa je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb, ktoré si zadávateľ objednáva podľa objednávky a týchto VOP. c. Zadávateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou prevádzkovateľa. Osobné údaje zadávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v objednávke a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre poskytnutie objednaných služieb.
3.Osobné údaje zadávateľa budú spracúvané po celú dobu plnenia služieb podľa potvrdenej objednávky a týchto VOP. Ak zanikne dôvod spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ, ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.
-Práva Zadávateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné:
1.Zadávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
1.a)potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
1.b)vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa písm. e) je Zadávateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,iii.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
1.vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
2.opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3.likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,vii. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
viii. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Zadávateľa.
1.Právo Zadávateľa podľa písm. a. bodov v. a vi. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Zadávateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
2.Zadávateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:
3.spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, ii.  využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, aleboiii.  poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
1.Zadávateľ má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Zadávateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie
Zadávateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

2.Ak Zadávateľ uplatní svoje právo:
3.písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona;
4.osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Zadávateľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať Zadávateľovi,
5.Zadávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
6.Ak Zadávateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.
7.Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Zadávateľa najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
8.V prípade, že Zadávateľ – fyzická osoba poskytne prevádzkovateľovi na základe, či v súvislosti s uzatvorenou objednávkou inzercie údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto rodného čísla v zmysle platného zákona č. 122/2013 Z. z. s tým, aby prevádzkovateľ toto jeho rodné číslo využíval výlučne na účely evidencie objednávok, zmlúv a poskytnutých plnení, aby ho za týmto účelom archivoval, spracovával a užíval. Prevádzkovateľ bude osobný údaj Zadávateľa – fyzickej osoby podľa tohto bodu VOP spracúvať výlučne v takom informačnom systéme, ktorý nie je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre zadávateľa záväzné odo dňa prijatia objednávky.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zadávateľom sú záväzné aktuálne Všeobecné obchodné podmienky.
Ak by vznikli odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti zadávateľa a ak nie je zaistená na žiadosť prevádzkovateľa žiadna primeraná a včasná platba vopred, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo v každom prípade a kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, či prerušiť poskytovanie plnenia.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12.12.2016.